Rewitalizacja

w liczbach.

%

8 294 822,09 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane projektu.

6 635 857,67 PLN
Środki Europejskie w kwocie.

FINANSOWANIE PROJEKTU

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa 4 – Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej

Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 8 294 822,09 PLN

Środki Europejskie w kwocie - 6 635 857,67 PLN, stanowiące 80% kwoty całkowitej wydatków kwalifikowalnych projektu

Wkład własny w kwocie 1 658 964,42 PLN, stanowiące 20% kwoty całkowitej wydatków kwalifikowalnych projektu.