Rewitalizacja

w liczbach.

%

8 294 822,09 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane projektu.

6 635 857,67 PLN
Środki Europejskie w kwocie.

CELE PROJEKTU

Projekt będzie realizowany w trzech lokalizacjach województwa świętokrzyskiego, na terenie miasta Kielce, miejscowości Morawica i Czarniecka Góra.

W Kielcach inwestycje w ramach Działania 4.2  Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, będą obejmować dwa budynki: Budynek Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego  w Kielcach, mieszczący się przy ul. Ściegiennego 2 oraz Muzeum Narodowe, mieszczące się na placu Zamkowym 1.

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach powstał 28 stycznia 1933 r., posiada on wpis do rejestru zabytków. Posiada numer RIK -6/92.  Zarówno w WDK jak i w Muzeum Narodowym, pomimo wielu remontów, jak dotąd nie przeprowadzono kompleksowej termomodernizacji budynku, zgodnie z ustawą o termomodernizacji  (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1459, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 76, poz. 493, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, z 2012 r. poz. 951, 1342.)

Pozostałe dwie lokalizacje planowanego projektu to  Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze oraz  Policealna Szkoła Medyczna im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy. Również w tych budynkach, pomimo przeprowadzonych remontów nie dokonano jak dotąd kompleksowych prac termomodernizacyjnych, które mogłyby się przyczynić do obniżenia kosztów eksploatacji budynków użyteczności publicznej.

Nowe instalacje C.O., które dzięki niniejszemu projektowi zostaną zastosowane w niektórych z wymienionych budynków, spowodują także zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz będą technologiami bardziej przyjaznymi dla środowiska naturalnego.

Potrzeba  realizacji projektu wynika także  z faktu, że w wymienionych budynkach mają swe miejsce instytucje pełniące bardzo ważne funkcje kulturalne, oświatowe i opieki zdrowotnej. Dzięki termomodernizacji tych budynków zostaną w sposób stały obniżone koszty eksploatacji budynków, a zatem zmniejszą się koszty funkcjonowania placówek.

Wszystkie wymienione budynki wymagają ocieplenia i nowej elewacji, co spowoduje zmniejszenie strat ciepła. W wyniku wykonania niniejszego projektu nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej.

Podsumowując, potrzeba realizacji projektu wynika z faktu, że dzięki niemu wymienione budynki zostaną przystosowane do wyższych standardów związanych  ochroną środowiska naturalnego oraz zmniejszą się  koszty eksploatacji budynków użyteczność publicznej.