Strona głównaInformacje o WDKStatut i opis działania

Statut i opis działania

Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 13, poz. 123z późniejszymi zmianami).
 • Wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 6/92
 • Statutu Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego (schemat organizacyjny Beneficjenta obrazuje załącznik nr 2) w Kielcach, nadanego Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 828/04 z dnia 22 grudnia 2004 r., wraz z wprowadzonymi później zmianami Uchwałą Nr 344/07 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 czerwca 2007 r.zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Domowi Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach oraz Uchwałą Nr 809/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Domowi Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach. 


Najważniejsze postanowienia dokumentu to:

Postanowienia ogólne : 

Paragraf 1
Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach, zwany dalej „WDK”, działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
Paragraf 2
Organizatorem WDK jest Województwo Świętokrzyskie, które zapewnia środki potrzebne do jego utrzymania i rozwoju.
Paragraf 3
WDK posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem RIK-6/92 w dniu 9 LIPCA 1993 r.
Paragraf 4
Siedzibą WDK jest miasto Kielce, a terenem działania obszar województwa świętokrzyskiego.

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach im, J. Piłsudskiego w Kielcach w dniu 9 lipca 1993 roku został wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego pod numerem RIK -6/92, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17.02.1992 roku „w sprawie sposobu prowadzenia rejestru instytucji kultury” (Dz. U. nr 20, poz.80) w związku z art.14 ust.1, 3 i 4 ustawy z dnia 25.10.1991 roku „o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej” (Dz. U. z 2001 roku, nr 13, poz.123 z późniejszymi zmianami).


Majątek i finanse Wojewódzkiego Domu Kultury im.J. Piłsudskiego w Kielcach :

Zgodnie z Działem IV Majątek i finanse WDK, paragrafem 13 Statutu Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach:

 • "Majątek WDK może być wykorzystywany jedynie do celów wynikających z zakresu działania WDK."; 
 • Zgodnie z paragrafem 14: „WDK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.”;
 • Paragrafem 15: „1. Działalność WDK finansowana jest z: wpływów z prowadzonej działalność, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, z wyjątkiem zabytków oraz wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacji z budżetu organizatora, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. 2. Wysokość rocznej dotacji na działalność WDK ustala organizator.”;
 • Paragrafem 16: „1. WDK może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.
  2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu sfinansowania działalności statutowej.”
 • Paragrafem 17: „Do składania w imieniu WDK oświadczeń w zakresie jego praw i zobowiązań finansowych i majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj. dyrektora i głównego księgowego lub osób upoważnionych przez dyrektora.
   

Zadania statutowe


Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach jest samorządową jednostką kultury, wyspecjalizowaną w organizacji różnorodnych form działalności kulturalnej, dla której terenem działania jest obszar Kielc i województwa świętokrzyskiego. W ciągu 66 lat historii swojej działalności kielecki WDK dopracował się kilku pokoleń odbiorców swojej działalności, wielu sukcesów artystycznych na skalę krajową i zagraniczną, ale na co dzień kieruje się zasadą poszukiwania takiego modelu pracy, który będzie odpowiadał na zapotrzebowanie społeczne mieszkańców Kielc i całego województwa świętokrzyskiego. Prowadzimy wielokierunkową działalność kulturalną o zasięgu ponadlokalnym m.in. udzielamy pomocy programowej instytucjom kultury oraz społecznemu ruchowi kulturalnemu (ze szczególnym uwzględnieniem amatorskich zespołów artystycznych i regionalnych towarzystw kultury), prowadzimy szeroką edukację kulturalną mieszkańców miasta i województwa (zwłaszcza dzieci i młodzieży), dokształcamy i doskonalimy zawodowo pracowników instytucji kultury oraz działaczy społecznego ruchu kulturalnego oraz sprawujemy opiekę nad twórczością ludową. Nasza instytucja pełni znaczącą rolę dla środowiska lokalnego na rzecz osób niepełnosprawnych w podtrzymywaniu i budowaniu tożsamości różnorodnych grup społecznych , przekazywaniu wartości edukacyjnych i popularyzacyjnych, realizując działania na rzecz środowisk defaworyzowanych poprzez niwelowanie barier społecznych.

Do podstawowych zadań WDK należy: 

 •  Edukacja kulturalna i wychowywanie przez sztukę
 • Gromadzenie, dokumentowanie i tworzenie dóbr kultury reprezentatywnych dla regionu świętokrzyskiego 
 • Tworzenie warunków dla rozwoju w regionie amatorskiego ruchu artystycznego
 • Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego
 • Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców województwa

W celu realizacji zadań WDK prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną, w szczególności:

 • Udzielanie pomocy programowej instytucjom kultury oraz społecznemu ruchowi kulturalnemu, a przede wszystkim amatorskim zespołom artystycznym i regionalnym towarzystwom kultury,
 • Prowadzi szeroką edukację kulturalną mieszkańców miasta i województwa, zwłaszcza dzieci i młodzieży,
 • Dokształca i doskonali zawodowo pracowników instytucji kultury oraz działaczy społecznego ruchu kulturalnego,
 • Sprawuje opiekę nad twórczością ludową,
 • Prowadzi działalność kulturalną na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • Popularyzuje idee ekologiczne i ochronę dziedzictwa przyrodniczego, upowszechnia krajoznawstwo oraz formy racjonalnego wypoczynku,
 • Prowadzi działania na rzecz środowisk defaworyzowanych poprzez niwelowanie barier społecznych.
 • Prowadzi systematyczną edukację filmową społeczeństwa, tworzy warunki do upowszechniania kultury filmowej, rozpowszechnia dorobek polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej.
   

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 393
Realizacja nbStudio