Strona głównaAktualnościArchiwum aktualności

Buskie Spotkania z Folklorem

2010/07/26

Buskie Spotkania z Folklorem to konkurs adresowany do amatorskich zespołów kultywujących w śpiewie, tańcu i muzyce najpiękniejsze tradycje ludowe regionu świętokrzyskiego. Prezentacje konkursowe oceniają etnochoreolodzy i etnomuzykolodzy, dla których kryterium oceny – oprócz walorów artystycznych – są autentyzm i wierność etnograficzna.
 Kapele, zespoły śpiewacze  i soliści pretendują do nagród zainicjowanych przez Rozgłośnię Polskiego Radia w Kielcach – Nagrody im. Piotra Gana  legendarnego radiowca, wielkiego propagatora folkloru kieleckiego i Nagrody im. Haliny Szelestowej, słynnej śpiewaczki ludowej z Dębskiej Woli.
 Buskie Spotkania z Folklorem organizowane są już od 36 lat. Wymiernym osiągnięciem tej imprezy jest stały rozwój zainteresowania folklorem w społecznościach „małych ojczyzn”. Nasz konkurs przyczynia się do aktywizowania środowiska wykonawców folkloru i kontynuacji działalności artystycznej wielu zespołów folklorystycznych, popularyzuje tradycje ludowe wśród kolejnych pokoleń odbiorców, stwarza warunki do autoprezentacji setkom artystów - amatorów naszego regionu. Buskie Spotkania z Folklorem wpływają na promocję najlepszych zespołów w mediach, głównie Rozgłośni Radia Kielce.
 
Buskie Spotkania z Folklorem są okazją nie tylko do konfrontacji umiejętności artystycznych, ale stanowią także najważniejsze spoiwo integrujące społeczność miłośników rodzimego folkloru i budujące poczucie ich regionalnej tożsamości.
 Od 1999 roku do udziału w imprezie zapraszane są również zespoły z regionów europejskich współpracujących z regionem świętokrzyskim; tym samym stworzona jest możliwość poznania wspólnych korzeni, różnic i podobieństw własnej tożsamości kulturowej oraz zapożyczeń sąsiedzkich. Folklor jest tą dziedziną dziedzictwa kulturowego, która jest gwarantem ciągłości i zachowania różnorodności kulturowej Europy. Rozszerzenie formuły o udział zespołów zagranicznych przyczynia się do wzajemnego poznania.
 W ten sposób uczymy tolerancji i poszanowania odmienności. Folklor muzyczny i taneczny jako pozajęzykowa forma ekspresji świetnie wpisuje się w ten cel.

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 101
Realizacja nbStudio