Strona głównaKino FENOMENKLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Klauzula informacyjna 

Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudzkiego w Kielcach


Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, s 1) dalej RODO - informujemy, że:


1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudzkiego w Kielcach,  ul. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce, tel. 41 365 51 00, adres e-mail: wdk@wdk-kielce.pl  reprezentowany przez Dyrektora


2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z faktem przetwarzania przez nas Twoich danych. 

Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: 

• przez e-mail: iod@abi-net.pl; 

• telefonicznie: +48 795626770; 


3. Celem przetwarzania danych w Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudzkiego w Kielcach jest wykonywanie podstawowych zadań instytucji, związanych z zatrudnianiem pracowników, zawieraniem umów, zgodnie z celami statutowymi  (m.in. organizacja wycieczek, wypoczynku, imprez, zajęć, wystaw i warsztatów edukacyjnych, etc.)  zgodnie z art. 6 ust. 1


4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa


5. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


6. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.


7. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały profilowaniu.


8. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 187
Realizacja nbStudio