Beneficjent:

Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego

ul. Ściegiennego 2

25-033 Kielce

Finansowanie projektu

Całkowita wartość Projektu wynosi: 613 870,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich w kwocie : 400 999,36 PLN

Wkład własny Beneficjenta w kwocie: 212 870,64 PLN

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”

Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą: 534 665,81 zł

Środki Europejskie w kwocie: 400 999,36 zł stanowiące 75% kwoty całkowitej wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wkład własny (budżet JST) w kwocie: 106 933,16 zł stanowiące 20% kwoty całkowitej wydatków kwalifikowalnych projektu.

Budżet państwa w kwocie: 26 733,29 zł stanowiące 5% kwoty całkowitej wydatków kwalifikowalnych projektu.