Beneficjent:

Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego

ul. Ściegiennego 2

25-033 Kielce

Nazwa projektu

„Doposażenie w sprzęt uzupełniający działalność kulturowa WDK” w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020