Historia Kontakt Zadania Dyrekcja Mapa strony
 
 
BIP WDK » Zadania
 
 

Zadania statutowe

Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach jest samorządową jednostką kultury, wyspecjalizowaną w organizacji różnorodnych form działalności kulturalnej, dla której terenem działania jest obszar Kielc i województwa świętokrzyskiego. W ciągu 55 lat historii swojej działalności kielecki WDK dopracował się kilku pokoleń odbiorców swojej działalności, wielu sukcesów artystycznych na skalę krajową i zagraniczną, ale na co dzień kieruje się zasadą poszukiwania takiego modelu pracy, który będzie odpowiadał na zapotrzebowanie społeczne mieszkańców Kielc i całego województwa świętokrzyskiego.


Do statutowych zadań WDK należy: 

 • Edukacja kulturalna i wychowywanie przez sztukę
 • Gromadzenie, dokumentowanie i tworzenie dóbr kultury reprezentatywnych dla regionu świętokrzyskiego
 • Tworzenie warunków dla rozwoju w regionie amatorskiego ruchu artystycznego
 • Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego
 • Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców województwa

W celu realizacji zadań WDK prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną, w szczególności:

 • Udzielanie pomocy programowej instytucjom kultury oraz społecznemu ruchowi kulturalnemu, a przede wszystkim amatorskim zespołom artystycznym i regionalnym towarzystwom kultury,
 • Prowadzi szeroką edukację kulturalną mieszkańców miasta i województwa, zwłaszcza dzieci i młodzieży,
 • Dokształca i doskonali zawodowo pracowników instytucji kultury oraz działaczy społecznego ruchu kulturalnego,
 • Sprawuje opiekę nad twórczością ludową,
 • Prowadzi działalność kulturalną na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • Popularyzuje idee ekologiczne i ochronę dziedzictwa przyrodniczego, upowszechnia krajoznawstwo oraz formy racjonalnego wypoczynku,
 • Prowadzi działania na rzecz środowisk defaworyzowanych poprzez niwelowanie barier społecznych.
 • Prowadzi systematyczną edukację filmową społeczeństwa, tworzy warunki do upowszechniania kultury filmowej, rozpowszechnia dorobek polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej
Autor: Tomasz Kot, 2006-04-05 14:55:37
Ostatnia edycja: Agnieszka Markiton, 2012-02-03 11:00:48
Wyswietleń strony: 8105
 
 
Copyright © 2006 WDK - Wszelkie prawa zastrzeżone