Historia Kontakt Zadania Dyrekcja Mapa strony
 
   
 

Udostępnianie informacji

Zasady udostępniania informacji publicznej

 

Stosownie do obowiązujących przepisów prawa każdy obywatel ma prawo wglądu do dokumentów powstałych w związku z wykonywaniem zadań publicznych przez Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach.

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198) udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

  • ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • wyłożenia, wywieszenia informacji w urzędzie w miejscu ogólnie dostępnym,
  • udostępnienia na wniosek osoby żądającej informacji (dotyczy informacji, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej).

 

Dokumentacja wyłączona ze względu na ograniczenie jawności może być udostępniania wyłącznie osobom i instytucjom do tego upoważnionym zgodnie z art. 5 ustawy.

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli nie może być udostępniona w tym terminie, WDK jest obowiązany powiadomić o powodach opóźnienia i wskazać termin, w którym informacja będzie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach nie umożliwiają udostępnienia w takiej formie.

W takim przypadku powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje sposób, w jaki informacja może być udostępniona. Jeśli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób wskazany w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Odmowa udostępniania informacji oraz umorzenie postępowania następują w drodze decyzji, do których stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.

Jeśli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach poniesie dodatkowe koszty, może on pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Należy wówczas w terminie 14 dni od złożenia wniosku powiadomić wnioskodawcę o wysokości opłaty; udostępnienie informacji następuje wówczas w terminie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że dokona on w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępniania informacji albo wycofa wniosek.

 

Do pobrania:

Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej

(format: Dokument Microsoft Word)


Wypełniony wniosek należy przesłać pocztą, faksem lub złożyć w Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach w sekretariacie.


Opracowała: Agnieszka Markiton 2007-04-13
Zamieściła: Agnieszka Markiton 2007-04-13

Autor: Agnieszka Markiton, 2007-04-13 08:13:44
Ostatnia edycja: Agnieszka Markiton, 2007-04-30 13:49:48
Wyswietleń strony: 7850
 
 
Copyright © 2006 WDK - Wszelkie prawa zastrzeżone