Historia Kontakt Zadania Dyrekcja Mapa strony
 
   
 

Struktura organizacyjna

      Nadzór nad działalnością WDK sprawuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. 

     Wojewódzki Dom Kultury im J. Piłsudskiego jest zarządzany przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
     Dyrektor zarządza działalnością WDK, czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny.
     Dyrektor kieruje WDK przy pomocy jednego zastępcy dyrektora.
     Strukturę organizacyjną WDK oraz zakres działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny nadany przez dyrektora WDK, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w WDK organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.DYREKCJA

 • Dyrektor Jarosław Machnicki

 • Wicedyrektor Alojzy Sobura

 • Wicedyrektor Małgorzata Michałowska - Wójcik

 • Główny Księgowy Barbara Chandzel DZIAŁY
 • Dział Artystyczny
 • Dział Impresariatu
 • Dział Edukacji Filmowej i Działalności Kinowej
 • Dział Dziedzictwa Kulturowego
 • Dział Portalu Kulturalnego
 • Dział Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Szkoleń
 • Dział Finansowo - Księgowy
 • Dział Organizacyjno - Kadrowy
 • Dział Administracyjno - Gospodarczy


Opracowała: Agnieszka Markiton 2007-02-06
Zamieściła: Agnieszka Markiton 2007-02-06

Autor: Barbara Jankowska - Piróg, 2006-04-05 14:14:52
Ostatnia edycja: Agnieszka Markiton, 2012-02-06 14:53:03
Wyswietleń strony: 9297
 
 
Copyright © 2006 WDK - Wszelkie prawa zastrzeżone